Strona główna » Regulamin
Kategorie
Systemy płatności
 • PayU
 • PayPal
 • Paynow
Kontakt
 • SEBIT Sebastian Berezowski
 • SEBIT Sebastian Berezowski
  Lutynia, Wróblowicka 4
  Wpis do ewidencji: 1441/00
  NIP: 913-146-20-36

 • E-mail:biuro@sebit24.pl
 • Telefon570 572 631
  606 83 46 70
 • Godziny działania sklepuPon - Pt: 7.00-17.00, Sobota 9-13

Regulamin


1)    DEFINICJE

1.1    Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
1.2    Operator Sklepu, Sprzedający – Operator sklepu Internetowego sebit24.pl, o którym mowa w pkt. 2.3 Regulaminu
1.3    Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sebit24.pl
1.4    Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem sebit24.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia
1.5    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
1.6    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , zawarta pomiędzy sebit24.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
1.7    Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 ze zm.)
1.8    Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2002 nr.144 poz. 1204 ze zm.)
1.9    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określającej w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

2)    POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: sebit24.pl

 

2.2 Niniejszy Regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
2.3 Sklep Internetowy, działający pod adresem www.sebit24.pl, prowadzony jest przez firmę:

SEBIT Sebastian Berezowski

z siedzibą w

Lutyni 55-330,

ul. Wróblowicka 4;

NIP: 913-146-20-36;

REGON: 932946655

EDG: 1441/00 zarejestrowana przez Wójta Gminy Miękinia

tel: 71 7 234 888

e-mail: sebit@lutynia.pl

Konto: mBank 09 1140 2004 0000 3702 3321 5600

 

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)    Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z kont w ramach Sklepu

b)    Warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną  w ramach Sklepu
c)    Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem oraz zakazu dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym
d)    Tryb postępowania reklamacyjnego
2.5 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe jedynie pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
a)    Posiadanie komputera z dostępem do Internetu
b)    Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa – Internet Explorer (wersja 6.x lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 2.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza)
c)    Posiadanie aktywnego adresu e-mail, nie będącego adresem tymczasowym.
2.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  www.sebit24.pl oraz pobrać i sporządzić jego wydruk klikając w link znajdujący się na końcu regulaminu.
2.7 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe a także ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
2.8 Operator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3)    ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1 Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym w zakresie świadczonych przez niego usług jest dobrowolne i bezpłatne.
3.2 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach
3.3 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu
3.4 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych określonych jako obowiązkowe
3.5 Operator Sklepu może pozbawić lub ograniczyć prawa Klienta do korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, szczególnie, gdy Klient:
a)    W trakcie rejestracji w sklepie Internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
b)    Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu
c)    Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet a także godzące w dobre imię Operatora Sklepu
3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora Sklepu
3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. Dotyczy to w szczególności środków służących zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8 Klient zobowiązany jest do:
a)    Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich
b)    Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie i umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamawianej informacji handlowej – spam.
c)    Korzystania ze sklepu internetowego, w sposób nie szkodzący jego funkcjonowaniu
d)    Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Operatora Sklepu
e)    Korzystania z treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku
f)    Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania w sieci Internet.
g)    Zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia login oraz hasła do Konta Użytkownika, w taki sposób aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.


4)    PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY


4.1 Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem:
a)    Sieci Internet – www.sebit24.pl – 24h/dobę przez cały rok
b)    E-mail – sebit@lutynia.pl – 24h/dobę przez cały rok
Zamówienia składane w niedziele oraz święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
4.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, należy wejść na stronę internetową www.sebit24.pl, dokonać wyboru towaru, jego ilości czy pojemności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka
4.4 W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż Zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające informacje takie jak:
a)    Przedmiot Zamówienia
b)    Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takie wystąpią)
c)    Wybraną metodę płatności
d)    Wybrany sposób dostawy
e)    Dane osobowe, na podstawie których wygenerowany zostanie dokument księgowy – faktura VAT
f)    Dane teleadresowe, na podstawie których zostanie wygenerowany List Przewozowy dla firmy doręczającej przesyłkę
4.6 W celu wysłania Zamówienia konieczne naciśnięcie przycisku „Zamawiam i Płacę”
4.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Operatorem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Przetwarzanie zamówienia” – potwierdzenie otrzymania zamówienia zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Na tym etapie Klient ma jeszcze możliwość złożenia rezygnacji ze złożonego Zamówienia
4.9 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania i potwierdzenia przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.11 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5)    DOSTAWA


5.1 Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka lub Poczty Polskiej. Dokładne koszty dostawy podane są w zakładce „Dostawa” na stronie głównej www.sebit24.pl, a także dodatkowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy.
5.3 Termin realizacji – każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno być wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu na magazynie dostawca zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
5.4 W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w Zamówieniu.
5.5 Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów spowodowane błędnym lub niedokładnie podanym adresem przez Klienta.
5.6 Prosimy o sprawdzenie czy opakowanie Produktu nosi ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy, w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu prosimy o sporządzenie wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu szkody oraz niezwłocznego zawiadomienia Sklepu na wskazany adres e-mail: sebit@lutynia.pl
5.7 Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - max 24h po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty.
b) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - max 24h od momentu dokonania zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji nie jest równoznaczne z wysyłką towaru. Jeżeli towar dostępny jest na magazynie wysłany zostaje tego samego lub następnego dnia roboczego w zależności od godziny w której zamówienie zostało złożone. Jeżeli towar nie jest dostępny na magazynie klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany oraz ustalona zostanie data dostawy. Przedstawione stany magazynowe na stronie mogą nieco odbiegać od stanu rzeczywistego ze względu na sprzedaż lokalną, aktualny stan magazynowy można ustalić pod numerem telefonu: 71/7234888. Stany magazynowe uaktualniane są zazwyczaj kilka razy dziennie.

 
6)    METODY PŁATNOŚCI


6.1 Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
6.2 Klient ma możliwość uiszczenie opłaty
a) Przelewem na numer konta bankowego
b) Płatnością w systemie rozliczeniowym PayU
c) Pobranie u kuriera
d) Gotówką przy odbiorze osobistym
e) Kartą płatniczą przy odbiorze osobistym
6.3 Dane do przelewu:

SEBIT Sebastian Berezowski

Lutynia, ul. Wróblowicka 4

55-330 Miękinia

Konto: mBank 09 1140 2004 0000 3702 3321 56007)    UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa - według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

SEBIT Sebastian Berezowski

Lutynia, ul. Wróblowicka 4

55-330 Miękinia

Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na

poniższy adres:

SEBIT Sebastian Berezowski

Lutynia, ul. Wróblowicka 4

55-330 Miękinia

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe. Operator Sklepu nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

 1. Nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 2. Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

 3. Dostarczania prasy.  8)    REKLAMACJE TOWARU8.1 SEBIT Sebastian Berezowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2 Reklamację można złożyć poprzez formularz Reklamacji dostępny pod tym linkiem: FORMULARZ REKLAMACYJNY
8.3 Reklamację można złożyć także w formie elektronicznej na adres e-mail sebit@lutynia.pl lub też w formie listownej na adres

SEBIT Sebastian Berezowski

Lutynia, ul. Wróblowicka 4

55-330 Miękinia

8.4 Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
a)    Imię i nazwisko
b)    Adres e-mail, telefon kontaktowy
c)    Kopię paragonu lub numer faktury VAT
d)    Opis zgłaszanych zastrzeżeń
e)    Konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją
8.5 W przypadku niezgodności Towaru z umową Kupujący może żądać:
a)    W pierwszej kolejności nieodpłatnej naprawy
b)    Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów lub też Sprzedający nie zdoła zadość uczynić takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego.
c)    Jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki. Zwrot należności realizowany jest tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto Klienta.
8.6 Operator Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.7 Sklep nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w Karcie Gwarancyjnej. Jeżeli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 

 9)    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
9.1    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2    W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem Umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny, działając w dobrej wierze.
9.3    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych, pomiędzy Operatorem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Operatora sklepu
9.4    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych, pomiędzy Operatorem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.5    Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową z zachowaniem prawa wypowiedzenia Umowy w terminie do 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

 


Przejdź do strony głównej