Strona główna » Warunki gwarancji
Kategorie
Systemy płatności
 • PayU
 • PayPal
 • Paynow
Kontakt
 • SEBIT Sebastian Berezowski
 • SEBIT Sebastian Berezowski
  Lutynia, Wróblowicka 4
  Wpis do ewidencji: 1441/00
  NIP: 913-146-20-36

 • E-mail:biuro@sebit24.pl
 • Telefon570 572 631
  606 83 46 70
 • Godziny działania sklepuPon - Pt: 7.00-17.00, Sobota 9-13

Warunki gwarancji

 Serwisem gwarancyjnym objęty jest sprzęt zakupiony TYLKO w naszej firmie!!!

Warunki Gwarancji, Rękojmi i Warunki Serwisowe 
sprzętu zakupionego w firmie SEBIT

 1. Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela firma SEBIT Sebastian Berezowski (zwana dalej gwarantem) na czas określony, zgodnie z dokumetem zakupu (paragon lub faktura VAT). Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu. Ujawnione w okresie gwarancji usterki będą usunięte bezpłatnie przez serwis gwaranta.

 2. Sprzęt który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta może być serwisowany przez końcowego użytkownika w autoryzowanych punktach serwisowych (wyszczególnionych na paragonie/fakturze skrótem GP) lub w serwisie SEBIT.

 3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.

 4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp. W okresie trwania gwarancji serwis nieodpłatnie wymienia zużyte wentylatory zasilacza, procesora i karty graficznej. Usługa ta dotyczy wyłącznie kompletnych zestawów komputerowych zakupionych w firmie SEBIT Sebastian Berezowski.

 5. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

 6. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarcza do serwisu gwaranta.


Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:

  • Reklamujący powinien dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać objawy uszkodzenia,

  • Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć do serwisu gwaranta:

   1. wypełniony formularz reklamacyjny (dostępny pod linkiem: FORMULARZ)

   2. kopię dokumentu zakupu (paragon lub faktura) lub ewentualnie inny dokument potwierdzający zakup w firmie SEBIT Sebastian Berezowski

   3. niesprawny sprzęt

  • sprzęt należy dostarczyć kompletny. W przypadku wysyłki sprzęt powinien być zapakowany w oryginalne lub zastępcze opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.).
  • dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby
  • po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany osobiście Reklamującemu w serwisie gwaranta lub wysyłkowo na koszt serwisu (tylko w przypadku dostarczenia reklamowanego sprzętu do serwisu poprzez firmy wysyłkowe, z wyjątkiem sprzętu objętego gwarancją producenta).

   Pozostałe warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:
 1. Plomba z numerem seryjnym, numer seryjny lub tzw. sticker umieszczone na sprzęcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są cechami wystarczającymi do świadczeń z tytułu gwarancji.

 2. W przypadku gdy zakupiony sprzęt ulegnie awarii w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zakupu, gwarant wymieni go na wolny od wad lub inny o nie gorszych parametrach technicznych, zgodnie i na podstawie dokumentu zakupu, po uprzednim sprawdzeniu sprzętu przez serwis. Sprawdzenie sprzętu nie powinno trwać dłużej niż 24 godziny. Na sprzęt zakupiony w trybie zamówienia specjalnego nie obowiązuje ta zasada. Czas naprawy rozpoczyna się od daty przyjęcia sprzętu do serwisu a nie terminu wysyłki przez reklamującego.

 3. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie do 14 dni, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu gwaranta.

 4. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, posiadający te same lub zbliżone, nie gorsze parametry techniczne i eksploatacyjne, w przypadku jeśli: 
  - w okresie gwarancji serwis gwaranta dokona trzech napraw dotyczących tego samego podzespołu elektronicznego, a sprzęt nadal będzie wykazywał uszkodzenia uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  - serwis gwaranta uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe lub nie jest możliwe w terminie określonym w pkt. 5.

 5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych. Obowiązek zapewnienia właściwej archiwizacji danych zapisanych na nośnikach (w tym w szczególności na dyskach twardych) spoczywa wyłącznie na Reklamującym.
 6. Gwarancją nie są objęte:
 • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu,

 • uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania (w tym stosowania częstotliwości taktowania wyższych, niż przewidziano dla danego modelu), przechowywania czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,

 • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Reklamującego, Użytkownika, lub jakikolwiek nieautoryzowany zakład serwisowy,

 • podzespoły, które nie zostały dostarczone do serwisu gwaranta w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia,

 • podzespoły, których dokument zakupu zmieniono (zamazano lub zatarto szczegóły), plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane).

  Inne pojęcia

 1. Każdy reklamowany sprzęt serwis gwaranta sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli reklamowany sprzęt jest sprawny, gwarant obciąża reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu w wysokości 30zł (koszt wysyłki kurierskiej zwrotnej do klienta oraz koszty wysyłki kurierskiej sprzętu do producenta).

 2. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego użycia sprzętu oraz szkód wyrządzonych poprzez niewłaściwe użytkowanie.

 3. Reklamacja sprzętu niezakupionego w naszej firmie będzie odrazu zgłaszana na Policję jako próba wyłudzenia lub oszustwa.


Przejdź do strony głównej